Crystal Product Series

MFG location: Ping Chen, Taiwan (PCF Factory)

MFG location: Ningbo, China (NGB factory)

PN Series

AB

AM

AZ

AY

AJ

AE

AF

A2/ AX

AA

AV/ A3

AR

AH

Type

Seam 4 Pads

TSX

Glass 2 Pads

Glass

Glass 2 Pads

TF

4 Pads

2&4 Pads

2 Pads

Size (mm)

5.0x3.2

3.2x2.5

2.5x2.0

2.0x1.6

1.6x1.2

2.5x2.0

2.0X1.6

8.0x4.5

5.0x3.2

3.2 x 2.5

2.2X1.65

3.2 x 1.5

Freq. (MHz)

8~50

10~80

16~80

16~80

26~50

19.2

38.4

4~40

7.2~48

9.84~62.4

16~50

32.768KHz

Op. Temp.

G1

G1

G1

G1

G1

G2

G2

G0

G1

G1

G1

G1Oscillator Product Series

MFG location: Ping Chen, Taiwan (PCF Factory)

PN Series

AC

AU

AW

AN

A5

AQ

AL

AK

Type

CMOS Oscillator

TCXO

Size (mm)

5.0 x 3.2

3.2 x 2.5

2.5 x 2.0

2.0 x 1.6

1.65 X 1.25

3.2 x 2.5

2.5 x 2.0

2.0 x 1.6

Freq. (MHz)

1~70

1~70

1~80

4~54

6~52

Op. Temp.

G2

G1

G2


車用電子


有別於一般之石英晶體,其特殊之內部結構設計,歷經嚴格及穩定之收產品質管理系統,以符合汽車電子產業較廣之工作溫度範圍及精密之信賴性要求,以達”Zero Defect”之終極目標。


business